Protokoll fört vid Aktiva Seniorers årsmöte 2018-02-28 på Restaurang Ladan, Tingsryd.

§  1 Ordförande Catharina Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

  Närvarande var 32 medlemmar.

§  2 Bortgångna medlemmar under 2017 hedrades med en tyst minut.

§  3 Till ordförande för mötet valdes Catharina Persson.

§  4 Till sekreterare för mötet valdes Marita Gustavsson.

§  5 På frågan om mötets behöriga utlysande, svarades ja.

§  6 På frågan om fastställelse av dagordningen, svarades ja.

§  7 Till att justera dagens protokoll valdes Lars Gustavsson och Jan-Erik Isaksson.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Catharina Persson och godkändes.

§  9 Styrelsens ekonomiska rapport lästes upp av Bo Persson. Behållningen var vid årets slut 11 555 kronor. Rapporten godkändes.

§ 10 Överföring av årets överskott (11 555 kr) till nästa räkenskapsår godkändes. 

§ 11 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 13 Till ordförande för verksamhetsåret valdes Catharina Persson.

§ 14 Val av styrelseledamöter; omval av John Nilsson, Wolfgang Seide, Bo Persson, Ann-Charlotte Klingberg och Marita Gustavsson.

Bengt-Åke Karlsson har avsagt sig vidare uppdrag i styrelsen. Valberedningen får i uppdrag att utse en ny styrelseledamot.

§ 15 Till val av två revisorer för 2018; valdes Eva-Britt Nilsson (omval) och nyval av Barbro Loeb. Suppleant Karl-Oskar Gabrielsson (omval).

§ 16 Val av valberedning för 2018; valdes Mait Isaksson och Else-Britt Karlsson. De meddelade redan nu att de avsäger sig uppdraget i valberedningen from 2019. 

§ 17 Fastställande av medlemsavgift för 2019. Årsmötet beslutade årsavgiften till 200 kronor.

§ 18 Övriga frågor: Inga övriga frågor framställdes.

§ 19 Mötet avslutas. Anita Rundgren avtackas för sin tid som revisor i föreningen med ett Urshultsljus.

 

 

Catharina Persson                                      Marita Gustavsson

ordförande                                                sekreterare

 

     

Lars Gustavsson                                        Jan-Erik Isaksson

justerare                                                  justerare